تبلیغات
all-in-here - حتما بیا
 
نوشته شده توسط : hoodad tabibi

و رو به خدا این کارا رو بکن خیلی باحاله

 

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699 
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

 

شمارهای بالا را انتخاب کنید
را بزنید Ctrl + Fرو بزنید بعدا
 شماری 9 را بزنید
را بزنید  و بعد Ctrl + Enter 

Kisses

تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1391 | لطفا نظر دهید ()