غضنفر در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه 


یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرد


سوالات این مسابقه به شرح زیر بود 

جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ الف-

116 سال ب- 99 سال ج- 100 سال د-

150 سال 


غضنفر از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد

کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟ 


الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اکوادور


غضنفراز دانش اموزان دانشگاه برای جواب 

دادن کمک خواست

مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن 


میگیرند؟ الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اکتبر 

د-نوامبر 

غضنفر از خدا کمک خواستکدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج 

پنجم بود؟ الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-

مانویل 

غضنفر این سوال رو با پرتاب سکه جواب دادنام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از 

چه منبعی گرفته شده است؟ الف-قناری ب-

کانگرو ج- سگ د-موش صحرایی غضنفر از خیر یک میلیون دلار گذشت جواب سؤالات در پایین
.
.
.
.
.
.

اگر شما فکر میکنید که از غضنفر باهوشتر

هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به

جواب صحیح سؤالات در زیر توجه کنید

جنگهای صد ساله از سال 1337 تا 1453 به
مدت 116 سال طول کشید


کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود 

انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته 

میشود 


نام کوچک شاه جورج البرت بود (در 1936 او نام 

کوچک خود را تغییر داد)کانگرو (جزایرکانگرو )
.
.
.
.


هرگز به غضنفر نخندید